Klára Schafferová

Bakalářská práce

Agenturní zaměstnávání u agentury práce Personal fabric

Employment by Employment Agency Personal fabric
Anotace:
Tématem bakalářské práce je agenturní zaměstnávání jako forma zprostředkování zaměstnání v právní úpravě. Popisuje zde způsob vzniku agentur práce jejich fungování, délku trvání a zánik povolení ke zprostředkování a pracovněprávní podmínky. Řekne, jaké problémy mohou nastat v praxi mezi agenturou práce a uživatelem. Představí agenturu práce Personal fabric a její působení na současném trhu. Cílem práce …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the employment through the employment agency as one of the forms of employment mediation and its legal regulation. It describes the way of such agencies foundation, their functioning, duration and termination of the license and employment conditions. The thesis also describes the problems that may occur in practice between the agency and the job applicant. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Daniela Jarošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava