Theses 

Problematika výuky předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ – Mgr. Blanka Langerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Blanka Langerová

Diplomová práce

Problematika výuky předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ

Education of music on basic school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou výuky hudební výchovy na prvním stupni základní školy a je rozdělena do tří částí. V první části je hudební výchova nastíněna v teoretické rovině. Jsou zde popsány části hudební výchovy, které patří do programu vzdělávání. Další kapitoly se blíže zaměřují na připravenost a schopnost učitele dobře vyučovat hudební výchovu. Následuje popis struktury hodin, včetně tematického a časového plánu v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání v oblasti čivo hudební výchovy. V praktické části práce je zařazený výzkum, který mapoval současnou situaci ve výuce hudební výchovy, přístup učitelů, vyučovací metody, popřípadě využívané pomůcky v hodinách. Praktická část diplomové práce dále zahrnuje návrhy metodických listů, které by měly učitelům ulehčit práci v hodinách hudební výchovy a učinit výuku zajímavější. Tyto metodické listy byly ověřeny v praxi.

Abstract: The diploma thesis deals with the issues of teaching music education at primary school and consists of three parts. The first part describes the theory of music education. The parts of music education that belong to the education program are described here. The following chapters are focused on the readiness and ability of the teacher to teach music education properly. This is followed by description of the structure of the lesson including its thematic and time schedule. This part also contains description of the Education Program Framework for the music education. The practical part includes the research that maps the current situation in teaching music, teacher´s attitudes and teaching methods and tools used within lessons, respectively. This part of the thesis also involves outlines of methodolical sheets, the aim of which is to make the lesson work easier and the lessons more interesting. These methodological sheets have been tested in practice.

Klíčová slova: Hudební výchova, žák, učitel, metody vyučování, využití hudebních nástrojů, hlasová cvičení, zpěv, pomůcky, teorie hudební výchovy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:12, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz