Jana SÝKOROVÁ

Bakalářská práce

Rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí v okrese Most

Landscape Recultivation after Brown Coal Open-cast Mining in the Most District
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje ucelený pohled na průběh a význam rekultivací na území postižené těžbou hnědého uhlí v okrese Most. Ve svém úvodu představuje pojem rekultivace a rozděluje její jednotlivé procesy. Prezentuje český legislativní rámec a charakterizuje jednotlivá území a to jaké vlastnosti by měla splňovat v souvislosti s rekultivací. Práce je doplněna zkušenostmi s rekultivacemi krajiny …více
Abstract:
This bachelor thesis presents a comprehensive view of the development and the meaning of recultivation the area affected by brown coal mining in the Most district. In introduction it describes the concept of recultivation and divides its individual processes. It presents the Czech legislative framework and characterizes each area and what qualities it should meet in connection with recultivation.This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Jana. Rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí v okrese Most. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická