Bc. Vít KOPECKÝ

Bakalářská práce

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany

Assesment of reclamation of selected lolalities after brown coal mining in coal mine Vršany
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá provedením rekultivací v dobývacích prostorech po těžbě hnědého uhlí na Mostecku, jaké metody se používají pro rekultivaci krajiny a jaký vliv má rekultivace na obnovu krajiny. Jako výzkumné metody použiji terénní výzkum, analýzu map a dotazníkové šetření. V práci se budu zabývat výběrem zájmového území a jeho charakteristikou. Dále stručně popíši historii území, jak …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the reclamation of mining areas after brown coal extraction in the Mostecko, the methods that are used for reclamation of the landscape as well as the impact reclamation has on the restoration of the landscape. As the research methods I will use field research, map analysis and questionnaire survey. In my thesis I will deal with the selection of the area of interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÝ, Vít. Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta