Juraj Vaněk

Diplomová práce

Generování kódu v e-PFL z UML diagramů

Generation of e-PFL Codes from UML Diagrams
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit nástroj, který je schopen generovat kód hybridního funkcionálního jazyka e-PFL, určeného k modelování vestavných systémů z poskytnutých diagramů jazyka UML, popisujících daný systém. V teoretické části je obsaženo krátké představení jazyka e-PFL, dále krátký popis jazyka UML, u kterého byl kvůli obecné známosti kladen důraz spíše na ne příliš používané diagramy …více
Abstract:
The purpose of this master thesis was the creation of a tool that is able to generate a code of a e-PFL hybrid functional language from provided UML diagrams. This language is designed to embedded systems modeling. The theoretical part contains a short introduction to e-PFL language, a brief description of the well known UML language with focus to newly added diagrams and introduction to MARTE profile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Marek Běhálek
  • Oponent: Lumír Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava