Michal Šamaj

Bakalářská práce

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení s učitelem

Parking Lot Occupancy Detection by Supervised Machine Learning Algorithm
Anotace:
V dnešnej dobe sa využívajú techniky spracovania obrazu v mnohých oblastiach dopravy. Jedným z problémov je i detekcia obsadenosti parkovacích plôch. Získané informácie je možné využiť napr. pre automatizované parkovacie systémy alebo v inteligentných dopravných systémoch. Práca popisuje problém detekcie voľných parkovacích miest a predstavuje princíp strojového učenia s učiteľom. V práci bol vybraný …více
Abstract:
Nowadays, image processing techniques are used in many fields of transport. One of the problems is the occupancy detection of parking areas. The obtained information can be used for example, for automated parking systems or in intelligent transport systems. This thesis describes the problem of detection of free parking spaces and introduces the principle of supervised machine learning. One of the algorithms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Michael Holuša
  • Oponent: Radovan Fusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava