Michal Šamaj

Bachelor's thesis

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení s učitelem

Parking Lot Occupancy Detection by Supervised Machine Learning Algorithm
Abstract:
V dnešnej dobe sa využívajú techniky spracovania obrazu v mnohých oblastiach dopravy. Jedným z problémov je i detekcia obsadenosti parkovacích plôch. Získané informácie je možné využiť napr. pre automatizované parkovacie systémy alebo v inteligentných dopravných systémoch. Práca popisuje problém detekcie voľných parkovacích miest a predstavuje princíp strojového učenia s učiteľom. V práci bol vybraný …more
Abstract:
Nowadays, image processing techniques are used in many fields of transport. One of the problems is the occupancy detection of parking areas. The obtained information can be used for example, for automated parking systems or in intelligent transport systems. This thesis describes the problem of detection of free parking spaces and introduces the principle of supervised machine learning. One of the algorithms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Michael Holuša
  • Reader: Radovan Fusek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava