Bc. Diana Werdenichova

Diplomová práce

Špecifiká hry intelektovo nadaných detí s Aspergerovým syndrómom

The play of highly gifted children with Asperger syndrome
Abstract:
The thesis deals with play of gifted children with Asperger's syndrome. The main objective was to verify the incidence of play activities in this group of children. Play skills were demonstrated in six children in the home and the school environment. The theoretical part is the analysis of literary sources dealing with the issue of giftedness, autism spectrum disorders, with a focus on Asperger's Syndrome …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá hrou nadaných detí s Aspergerovým syndrómom. Hlavným cieľom bolo overiť výskyt herných činností u tejto skupiny detí. Herné schopnosti boli preukázané u šiestich detí a to v domácom aj školskom prostredí. Teoretická časť je tvorená analýzou literárnych prameňov zaoberajúcich sa problematikou nadania, poruchami autistického spektra so zameraním na Aspergerov syndróm a hrou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta