Bc. Michaela Střížová

Bachelor's thesis

Prezentace genderových rolí v hrané a animované verzi Krásky a zvířete od Walta Disneyho a jejich porovnání (diskurzivní analýza)

Presentation of gender roles in live-action and animated version of Walt Disney's Beauty and the Beast and their comparison (discourse analysis)
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na mediální reprezentaci genderových rolí v animované a filmové verzi Krásky a zvířete od Walta Disneyho. Cílem práce je zjistit, jak se zobrazují hlavní postavy vybraných pohádek v rámci svého genderu a sociálního kontextu, a poznatky porovnat. Teoretická část práce se zabývá sociální a mediální konstrukci reality, teorií socializace, genderem a genderovými rolemi i jejich …viac
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on media representation of gender roles in animated and film version of Walt Disney´s Beauty and the Beast. Aim of this work is to detect how the main characters in the chosen tales are represented within their gender and social context, and to compare the findings. The theoretical part of the thesis is concerned with social and media construction of reality, the theory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Monika Metyková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií