Juraj Turjak

Disertační práce

Zhodnocení a komparace dopadu na životní prostředí výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně a ve větrné elektrárně v České republice využitím metody LCA-LIFE-CYCLE Assesment.

Evaluation and Comparsion of the Environmental Impact of Production 1 MJ Electricity in Nuclear Power and Wind |Power Plant in the Czech Republic Using the Method of LCA - Life - Cycle Assessment.
Anotace:
Disertační práce se věnuje hodnocení životních cyklů (LCA) výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné a ve větrné elektrárně v České republice. V teoretické části práce jsou rozebrány dosavadní poznatky o LCA, popsány postupy aplikování této analýzy i využité hodnotící metodiky. Stejně tak je tu rozebrán i systémový popis jaderné a větrné elektrárny. V krátkém přehledu jsme obeznámeni s principem fungování …více
Abstract:
The dissertation work deals with Life Cycles Assessment (LCA) of the production 1 MJ of electricity in nuclear and wind power plant in the Czech Republic. In the theoretical part of the thesis are analyzed the present knowledge of LCA, the procedures for applying the analysis and used evaluation methodologies. Likewise, there is analyzed description of the system of nuclear and wind power. In short …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Juraj Ladomerský, Peter Andráš, Vojtech Dirner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava