Eva Ďásková

Bachelor's thesis

Metody nedestruktivní diagnostiky

Methods Non-destructive Diagnostics
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby metod nedestruktivní diagnostiky. Všechny tyto metody slouží k určení, zda materiál, součást či celý stroj nevykazuje chybu, díky níž by mohly nastat problémy jak v provozu, tak v dalším výrobním procesu. Při použití jakékoli metody se výrobky neporuší a nezmění se ani jejich užitné vlastnosti. V této práci jsou teoreticky a srozumitelně popsány metody, které …viac
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to ways and methods of non-destructive diagnostics. All of these methods serve to determine whether the material, part of or whole machine have faults, which may lead to problems not only in operation yet also in the further production program. Through using any method, the products do not fail and their use does not change. This piece of work contains theoretical and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: Jan Blata
  • Oponent: Olga Navrátilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování

Práce na příbuzné téma