Martin Dej

Bakalářská práce

Návrh úprav na okružnej križovatke Rožnovská - Masarykova - Nádražní vo Valašskom Meziříčí

Design of Modifications of Roundabout Rožnovská – Masarykova – Nádražní in Valašské Meziříčí
Anotace:
Obsahom tejto bakalárskej práce je variantný návrh úprav súčasného stavu na okružnej križovatke Rožnovská – Masarykova – Nádražní vo Valašskom Meziříčí. V prvej časti sa práca zaoberá posúdením súčasného stavu, jeho popis, prevedenie dopravných prieskumov spolu s analýzou dopravnej nehodovosti. Druhá časť práce sa zameriava na vypracovanie navrhovaných variant úprav pre zlepšenie prejazdnosti križovatkou …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis is an alternative arrangement proposal of the current state of roundabout Rožnovská – Masarykova– Nádražní in Valašské Meziříčí. The first chapter of the thesis deals with the judgement of the current traffic state, its description, realization of the traffic surveys with the analysis of the car accident rating. The second part of the thesis focuses on the elaboration …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby