Dominik Kocián

Bachelor's thesis

Využití kamerových systémů pro detekci volných parkovacích míst

Vacant Parking Space Detection in Static Images
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti aplikace kamerových systémů pro detekci volných parkovacích míst s využitím strojového vidění pomocí vývojového prostředí LabVIEW Vision. Pro realizaci experimentů bude využito stávajícího kamerového systému v rámci testovacího polygonu BroadbandLIGHT situovaného na parkovišti budovy FEI. Cílem bakalářské práce je návrh softwaru pro detekci volných parkovacích …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the possibilities of application of camera systems for detection of free parking spaces using machine vision using the LabVIEW Vision development environment. The existing CCTV system within the BroadbandLIGHT test polygon located in the parking lot of the FEI building will be used for experiments. The aim of this thesis is to design software for detection of free parking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Radek Martinek
  • Reader: Petr Bilík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava