Theses 

Odklad povinné školní docházky v kontextu výsledků ve vybraných testech školní zralosti – Lucie KOZÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie KOZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky v kontextu výsledků ve vybraných testech školní zralosti

The Postponement of Compulsory School Attendance in the Context of Results in Selected Tests of School Maturity

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zabývá odklady školní docházky a školní zralostí ve vztahu k výsledkům ve dvou testech školní zralosti. Teoretická část se věnuje předškolnímu období, školní zralosti a odkladům školní docházky. Kvantitativní výzkum tvoří dvě substudie, v nichž byly využity 4 metody: Kern-Jiráskův Orientační test školní zralosti (OTŠZ), Edfeldtův Reverzní test (RT), analýza dokumentů a dotazník. V první substudii byly porovnávány výsledky v obou testech u předškolních dětí, členěných do skupin na základě žádosti o odklad, výsledku vyšetření školní zralosti a pohlaví. Byla zjišťována vnitřní konzistence jednotlivých faktorů OTŠZ a jejich vztah k RT. Součástí bylo i zmapování změn výsledků v těchto testech v letech 2003, 2008 a 2013 a identifikace nejčastějších oblastí nezralosti. Druhá substudie se zaměřovala na zkušenosti psychologů, kteří s testy pracují v pedagogicko-psychologických poradnách. OTŠZ a RT jsou kvalitní psychodiagnostické nástroje, které mohou napomoci rozlišit děti zralé od nezralých. Některá zjištění nasvědčují tomu, že by byla vhodná aktualizace příruček obou testů, včetně jejich norem.

Abstract: The bachelor thesis deals with the postponements of the school attendance and school readiness in relation to the results of two tests of school readiness. The theoretical part deals with the pre-school period, school maturity and postponements of the school attendance.Quantitative research consists of the two sub-studies, in which 4 methods were used: Kern-Jirásek's Orientation Test of School Readiness (OTSZ), Edfeldt's Reversal Test (RT), document analysis and questionnaire. In the first sub-study, the results of both tests taken by children divided into groups on the basis of the request for postponement, the results of the examination of school maturity and sex were compared. Internal consistency of subscales of OTSZ and their relationship to RT were assessed. Changes in the results of these tests in 2003, 2008 and 2013 were explored and the most common areas of immaturity were identified. The second sub-study focused on the experience of psychologists who work with these tests in pedagogical-psychological counselling centres. OTSZ and RT are good psychological tools that can distinguish mature children from immature ones. Some findings indicate that the manuals of both tests would be suitable for update, including the norms.

Klíčová slova: školní zralost, odklad školní docházky, Kern-Jiráskův Orientační test školní zralosti, Edfeldtův Reverzní test

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 18. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZÁKOVÁ, Lucie. Odklad povinné školní docházky v kontextu výsledků ve vybraných testech školní zralosti. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz