Bc. Kateřina Pavlíčková

Bakalářská práce

Vlastní pojetí stárnutí jako moderátor vztahu mezi vnímanou věkovou diskriminací na pracovišti a pracovní self-efficacy zaměstnanců nad 50 let

Self-perception of Ageing as a Moderator of the Relationship Between Perceived Age Discrimination in a Workplace and Occupational Self-efficacy of Employees over the Age of 50
Anotace:
Cílem této práce bylo rozšířit nedostatečně probádanou a výzkumníky opomíjenou oblast ageismu na pracovišti o zjištění, jak se liší vliv vnímané věkové diskriminace na pracovní self-efficacy u zaměstnanců s pozitivním pojetím stárnutí oproti zaměstnancům s negativními představami o svém stárnutí. Výzkumný soubor tvořilo 137 zaměstnanců ve věku 50 a více let, pracujících alespoň 20 hodin týdně. Sběr …více
Abstract:
The aim of this study was to extend the insufficiently researched and neglected area of ageism at the workplace to find out how the impact of perceived age discrimination on occupational self-efficacy varies with workers´ positive and negative self-perceptions of aging. The sample consisted of 137 employees aged 50 and over, working at least 20 hours a week. Data collection was conducted online using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hašková
  • Oponent: Mgr. Ludmila Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií