Theses 

Manažer základní linie jako člen multidisciplinárního týmu a jeho možnosti v ovlivnění kvality ošetřovatelské péče – Bc. Ivana VACHTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana VACHTOVÁ

Diplomová práce

Manažer základní linie jako člen multidisciplinárního týmu a jeho možnosti v ovlivnění kvality ošetřovatelské péče

Manager of a basic line as a member of multidisciplinaire team and his possibilities of the nursing care quality impact

Anotace: Manažer je tím, kdo v každé organizaci uvádí všechno v pohyb. Je zároveň tím, kdo tomuto pohybu dává řád a kdo podmiňuje účinnost všech procesů, které v organizaci probíhají. Jeho cílem je vést tým k efektivnímu a kvalitnímu výkonu práce. Sestra manažerka plní úkoly ošetřovatelské péče u jednotlivců či skupin tak, že řídí ošetřovatelský proces. Jejím cílem jsou lidé a jejich pracovní činnost. Podněcuje je k práci, ovlivňuje je a koordinuje jejich výkony, kontroluje, hodnotí, usměrňuje a řídí jejich profesní karieru. Ovlivňuje každodenní jednání lidí na pracovišti, a to směrem k vysokým výkonům a ke spolupráci. Svou každodenní činností nepřímo ovlivňuje spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí a v neposlední řadě také prosperitu organizace. To vše vykonává s ohledem na spokojenost členů týmu a také se zaměřením na jejich profesní rozvoj. Mají-li být zdrojem skutečně účinným, je nutné ji chápat jako v podstatě způsobilou a motivovanou. To zároveň znamená, dělat vše proto, aby se takovou skutečně stala. Prvním cílem práce bylo zjistit determinanty úspěšnosti operativního manažera a jeho pozice vůbec. Druhým cílem bylo zmapovat atributy řídící pozice manažera. Třetím cílem bylo zmapovat práci manažera s operativní skupinou. Ke zpracování problematiky byl použit kvantitativní výzkum. Jako metoda sběru dat bylo zvoleno dotazování, technikou dotazník. Dotazník byl určen staničním sestrám pracujícím v nemocnicích a zařízeních sociální péče v rámci kraje. Obsahoval 48 uzavřených otázek a jednu otázku polozavřenou. Hypotéza č. 1 říká, že pozici manažera ovlivňují horizontální a vertikální vztahy v systému. Podle zjištěných výsledků mohou vertikální vztahy ovlivňovat pozici manažera v pozitivním, ale i negativním, slova smyslu. Také vztahy mezi manažerem a jím řízenými pracovníky mohou jeho pozici v obou směrech ovlivňovat. Pokud manažer neoplývá manažerskými dovednostmi, může pod sebou mít tým, který není stabilní. Takový tým nemusí odvádět dobrou práci a poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči. Ve smyslu vertikálních vztahů, potom může být pozice manažera nejistá. Hypotéza 1 byla potvrzena. Hypotéza č. 2 říká, že kvalitní vztahy manažera operativní linie a jím řízených pracovníků pozitivně ovlivňují ošetřovatelskou péči. Podle zjištěných výsledků mohou kvalitní vztahy pozitivně ovlivňovat ošetřovatelskou péči, za určitých podmínek. Pokud bude manažerka vytvářet podmínky pro úspěšnou práci týmu a sestry v týmu budou spokojené. Hypozéza č. 2 byla potvrzena. Hypotéza č. 3 o stabilním týmu, který vzniká na základě vytvoření funkční sítě neformálních sociálních a pracovních vztahů. Také tato hypotéza byla potvrzena. Podle názoru dotázaných manažerek stabilní tým vzniká na základě vytvoření funkční sítě neformálních sociálních a pracovních vztahů. Diplomová práce by mohla být využita ke zprostředkování zjištěných informací manažerkám základní linie, na odborných seminářích. Může napomoci k lepšímu porozumění ve vztahu k řízeným pracovníkům. Protože pokud budou manažerky rozumět problematice vedení a řízení lidí, budou mít v tomto směru dostatek informací a budou schopny ji pochopit, daleko lépe dokážou vést své týmy.

Abstract: A manager is the one who sets everything on movement in an organization. He/she is also the one who gives order to the movement and who conditions success of all the processes running in an organization. His/her aim is to lead the team to efficient and good quality work performance. A nurse-manager performs the tasks of nursing care of individuals or groups by managing the nursing process. People and their work activities are her goals. She leads them to work, influences them and coordinates their performance, checks, assesses, guides and manages their professional careers. She affects the everyday workplace operation towards high performance and cooperation. She indirectly influences patient satisfaction, the nursing care and moreover also the organization prosperity in her everyday effort. She does all that with regard to satisfaction of the team members and their professional development. If she is to be a really efficient source she must be perceived basically as a capable and motivated person. This also means to do everything for her to become like this. The first goal of the work was to find out the determinants of success of an operative manager and his/her position in general. The second goal was to map the attributes of manager{\crq}s managerial position. The third goal was to map manager{\crq}s work with an operative group. Quantitative research was applied on the issue processing. Questioning, the technique of a questionnaire, was chosen as a data collection method. The questionnaire was designed for head nurses working in hospitals and social care facilities within the region. It consisted of 48 closed and one semi-closed questions. Hypothesis No. 1 states that managerial position is affected by horizontal and vertical relations within an organization. According to the research results the vertical relations may affect a position of a manager in both, positive and negative senses. The position may also be affected by relations between the manager and the staff reporting to him/her. If a manager lacks managerial skills his/her team might be unstable. Such a team might not perform good work and might provide medical care of poor quality. In the sense of vertical relation the position of a manager may thus be uncertain. Hypothesis No. 1 was confirmed. Hypothesis No. 2 says that quality relations between an operative line manager and the staff managed by him affect positively the nursing care. According to the research results the good quality relations may affect the nursing care positively under particular conditions. If the manager creates condition for successful team work and nurses in the team are satisfied. Hypothesis No. 2 was confirmed. Hypothesis No. 3 on a stable team that forms upon forming a functional network of informal social and work relations was also confirmed. In some managers{\crq} opinion a stable team forms upon a functional network of informal social and work relations. The thesis might be utilized for providing the found out information to the basic line managers at professional training sessions. It may contribute to better understanding in relation to the managed staff. Actually if managers are able to understand the issues of leadership and management of people they will have sufficient information in this field and will be able to understand it and lead their teams much better.

Klíčová slova: Manažer, tým, možnosti, vztahy, ošetřovatelská péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 24. 5. 2010
  • Identifikátor: 16969

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VACHTOVÁ, Ivana. Manažer základní linie jako člen multidisciplinárního týmu a jeho možnosti v ovlivnění kvality ošetřovatelské péče. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz