Martin Málek

Diplomová práce

Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění a při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Employer´s Duties in Health Insurance and within the Employees´ Temporary Incapacity for Work
Anotace:
V této diplomové práci jsem se zabýval povinnostmi zaměstnavatele spadající do oblasti nemocenského pojištění a dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Zaměřil jsem se také na zhodnocení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti 1. 1. 2009, identifikoval jsem jeho problémové oblasti a navrhl opatření, které mají zlepšit současnou situaci. Nejprve jsem se zaměřil na uvedenou …více
Abstract:
In this thesis I dealt with the obligations of employers related the health insurance and temporary disablement of employees. I focused on the evaluation of Act No. 187/2006 Coll., on health insurance, which was effective from 1. 1. 2009, identified its problem areas and I proposed measures to improve the current situation. First, I focused on stated topic from a theoretical view. I presented theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Jana Martiníková
  • Oponent: Viktor Vorel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava