Bc. Václav Paleček

Master's thesis

Možnosti využití dat laserového skenování k aktualizaci tvarů georeliéfu

Laser scanning data and its use for landforms update
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality digitálního modelu reliéfu páté generace vytvořeného leteckým laserovým skenováním České republiky. V práci jsou uvedeny základní principy pořizování dat laserovým skenováním a také možné druhy chyb, které se podílejí na kvalitě samotného modelu. Praktická část se zabývá nalezením chyb v modelu a jejich vysvětlením na základě vyčlenění celkem 10 druhů …more
Abstract:
This thesis deals with evaluation of the quality of the digital terrain model of the fifth generation generated by airborne laser scanning Czech Republic. The paper presents the basic principles of laser scanning data acquisition and possible types of errors that contribute to the quality of the model itself. The practical part deals with finding errors in the model and their explanations based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta