Bc. Václav Paleček

Master's thesis

Možnosti využití dat laserového skenování k aktualizaci tvarů georeliéfu

Laser scanning data and its use for landforms update
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality digitálního modelu reliéfu páté generace vytvořeného leteckým laserovým skenováním České republiky. V práci jsou uvedeny základní principy pořizování dat laserovým skenováním a také možné druhy chyb, které se podílejí na kvalitě samotného modelu. Praktická část se zabývá nalezením chyb v modelu a jejich vysvětlením na základě vyčlenění celkem 10 druhů …viac
Abstract:
This thesis deals with evaluation of the quality of the digital terrain model of the fifth generation generated by airborne laser scanning Czech Republic. The paper presents the basic principles of laser scanning data acquisition and possible types of errors that contribute to the quality of the model itself. The practical part deals with finding errors in the model and their explanations based on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta