Theses 

Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogika na PdF MU na trhu práce – Bc. Lucie Chválová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Chválová

Diplomová práce

Pracovní zařazení a uplatnění absolventů oboru Speciální pedagogika na PdF MU na trhu práce

Job opportunities of graduates in Special education of PdF MU on labour market

Anotace: Tématem práce je profesní uplatnění absolventů speciální pedagogiky na Pedago-gické fakultě Masarykovy univerzity (Pdf MU). Cílem je zmapovat možnosti profesního uplatnění absolventů speciálně pedagogických oborů a postřehnout odchylky v uplatnění absolventů jednotlivých oborů. Obsah je rozčleněn do čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje předmět, cíle a pojetí speciální pedagogiky. Druhá kapitola pojímá koncept studia speciální pedagogiky na Pdf MU. Popisuje studijní programy, jejich obory a výstupní profily absolventů. Třetí kapitola rozebírá koncept profilu speciálního pedagoga, legislativní rámec profesního uplatnění a odborné kompetence. Čtvrtá kapito-la obsahuje kvantitativní výzkum založený na výpovědích absolventů oborů ve speciální pedagogice na Pdf MU. Zahrnuje cíle, metodologii, zanalyzovaná a interpretovaná data, hodnocení a závěry.

Abstract: The topic of the thesis is job opportunities of graduates from Special pedagogy at the Faculty of Education in Masaryk University. We are mainly interested in job oppor-tunities and job experience of particular graduates. The first chapter defines the discipli-ne of Special pedagogy. It focuses on its goal and object of interest. The second chapter describes the study conception of Special pedagogy at the Faculty of Education in Ma-saryk University. The third chapter focuses on the job possition and opportunities of particular graduates from Special pedagogy. The chapter deals with legal scope of job position, defines who the special educator is and focuses on his/her career status on the labour market. The fourth chapter presents the results of quantitative research in job experience and opportunities of graduates from Special pedagogy.

Klíčová slova: Speciální pedagogika, speciální pedagog, absolvent, profesní uplatnění, studijní obor, studijní program, Special Needs Education, special educator, job opportunities, graduate, branch of study, employment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:55, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz