Luboš Seidl

Bakalářská práce

Liberalizace trhu s plynem v České republice

Gas Market Liberalization in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje Liberalizaci trhu s plynem v České republice. Druhá kapitola, která následuje za úvodem, je věnována vysvětlení základních pojmů, vymezení legislativních požadavků a důvodů, které vedly k liberalizaci trhu s plynem.. Třetí kapitola „Trh s plynem, procesy a role účastníků trhu“ se podrobně zabývá popisem fungování trhu. Čtvrtá kapitola popisuje postupné otevírání trhu …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the Gas market liberalization in the Czech Republic. The introduction is followed by the second chapter, which is devoted to outlining legislative requirements which led to the liberalization of the Gas market in theCzech Republic. The third chapter “Gas market, processes and role of market participants”is describing in detail the functioning of the market .The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: David Lenert
  • Oponent: Jakub Nečesaný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava