Radim Svozil

Bakalářská práce

Monitorování chování kapky pomocí vysokorychlostní kamery

Monitor Drop Behavior by Using High Speed Camera
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku smáčivosti a povrchového napětí. V úvodní části se věnuji teorii o smáčení a povrchovém napětí. Cílem praktické části bylo provedení, popsání a vyhodnocení dvou experimentů. U obou experimentů bylo jako testovací médium použito voda a olej. V prvním se zjišťoval úhel smáčení na různých površích. Pro zaznamenání a vyhodnocení byl použit digitální fotoaparát a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of contact angle and surface tension. In the initial part I dedicate my attention to the theory of contact angle and surface tension. The aim of the practical part was to do, describe and evaluate the first and the second experiment. Water and oil were used as testing mediums in both the experiments. In the first experiment I tried to find the contact angle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Jana Jablonská
  • Oponent: Milada Kozubková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení