Bc. Martina KOŘENKOVÁ

Diplomová práce

Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů

Application of Static and Dynamic Contact Angle of Wetting Meassurements for Determination of Surface Free Energy of Inorganic and Polymer Based Substrates
Anotace:
V této diplomové práci byla v literární části řešena především problematika kontaktního úhlu smáčení a povrchové energie. Byly popsány základní vztahy a problémy fázového roz-hraní s důrazem na rozhraní pevná látka ? kapalina. Velká část je také věnována popisu me-tod měření kontaktního úhlu smáčení, a to jak přímými tak i nepřímými metodami. Závěr rešeršní práce je věnován přístupům k výpočtu povrchové …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis provides the knowledge of wetting contact angle and sur-face energy. There is a description of basic problems of phase interactions and interface with emphasis on the solid ? liquid interface. A large section of the theoretical part is devoted to description of wetting contact angle measurements, both direct and indirect methods. At the end of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘENKOVÁ, Martina. Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe