Radim Svozil

Bachelor's thesis

Monitorování chování kapky pomocí vysokorychlostní kamery

Monitor Drop Behavior by Using High Speed Camera
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší problematiku smáčivosti a povrchového napětí. V úvodní části se věnuji teorii o smáčení a povrchovém napětí. Cílem praktické části bylo provedení, popsání a vyhodnocení dvou experimentů. U obou experimentů bylo jako testovací médium použito voda a olej. V prvním se zjišťoval úhel smáčení na různých površích. Pro zaznamenání a vyhodnocení byl použit digitální fotoaparát a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of contact angle and surface tension. In the initial part I dedicate my attention to the theory of contact angle and surface tension. The aim of the practical part was to do, describe and evaluate the first and the second experiment. Water and oil were used as testing mediums in both the experiments. In the first experiment I tried to find the contact angle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: Jana Jablonská
  • Reader: Milada Kozubková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení