Bc. Milan Kalous

Bakalářská práce

Obecní policie a její postavení v systému veřejné správy

Municipal Police and its Position in the System of Public Administration
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice obecní policie a jejího postavení v systému veřejné správy České republiky. V práci jsou úvodem zpracována obecná východiska právní úpravy a zařazení obecní policie v systému veřejné správy. Dále je proveden rozbor současné právní úpravy zákona o obecní policii. Následně je vymezena její věcná a místní působnost. Velký prostor je věnován rozboru úkolů obecní …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the municipal police and its position in the public administration system of the Czech Republic. In the work are handled by the general background of introduction of legislation and the inclusion of the municipal police in the public administration system. It is further analysed the current legislation of the Act on municipal police. Subsequently it defined the material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta