Romana Pallová

Diplomová práce

Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnosti managmentu

Spread of invasive plant species in riparian communities of the river Lučina - risks and possibilities of management
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice invazních druhů rostlin ve vybraných úsecích povodí řeky Lučiny. V první části se budu věnovat seznámení s tokem řeky Lučiny, dále vysvětlení pojmů invazní druhy, neofyty, rostlinné invaze a další spojené s invazemi a s invazními druhy rostlin. V této části se rovněž seznámíme s historií rostlinných invazí, s legislativou – jak českou, tak mezinárodní a s možnostmi …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of invasive plant species in selected sections of the river basin Lučiny. In the first part I will become familiar with the flow of the river Lučiny, further explanation of the terms invasive species , neophytes , plant invasions and other related invasions and invasive plant species. This section will also learn about the history of plant invasions , with legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Švehláková
  • Oponent: Jan Smola

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava