Ing. Ladislava Rozumová

Diplomová práce

Hodnota pro zákazníka a hodnotová síť u chemicko-inženýrských služeb

Customer value and value network in chemical engineering services
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vymezení pojmu a dimenzí hodnoty pro zákazníka včetně specifikace nejdůležitějších atributů, jak zvýšit hodnotu pro zákazníka u služeb. Dále je věnována pozornost vysvětlení pojmů hodnotový řetězec a hodnotová síť, v jejichž rámci je třeba hodnotu pro zákazníka na základě spolupráce všech subjektů vytvořit. Excelentním řízením integrovaného hodnotového řetězce a hodnotové …více
Abstract:
The thesis is focused on the definition and dimensions of customer value including the specification the most important aspects how to increase customer value in services. Further, the attention is given to explain the concepts of value chain and value network within which it must be created the customer value based on the cooperation of all value chain/value network actors. Excellent integrated value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rozumová, Ladislava. Hodnota pro zákazníka a hodnotová síť u chemicko-inženýrských služeb. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická