Petra Hellebrandová

Bakalářská práce

Historie, přírodní a technické pamětihodnosti NP Šumava

Šumava National Parc History, Natural and Technical Sights
Anotace:
Ve své práci vás seznámím s historií, přírodními i technickými pamětihodnostmi největšího národního parku v České republice – NP Šumava. Cílem mého snaţení bylo ukázat na krásu a jedinečnost dané lokality. Studovala jsem přírodní poměry úzce související s přírodními pamětihodnostmi a dále jsem se soustředila na šumavskou historii spolu s lesnickou tradicí. Jmenovala jsem významné osobnosti a události …více
Abstract:
In my bachelor’s thesis I have focused on history, natural attractions and technical sights of largest national park in the Czech Republic -Šumava. My aim was to show the beauty and uniqueness of the area. I have studied natural conditions, closely related to the natural sights. Then I focused on the Šumavian history along with forestry tradition. I have listed important people and events that brought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Vladimíra Haplová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus