Theses 

Financial Analysis of Business Plan – Ing. Forough Raoufiboroujeni

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Ing. Forough Raoufiboroujeni

Diplomová práce

Financial Analysis of Business Plan

Financial Analysis of Business Plan

Anotace: V několika minulých letech se íránská ekonomika vymanila ze zajetí nadměrné míry inflace (větší než 40%) a dosáhla ekonomického růstu většího než 8 % (z -7%). Z tohoto důvodu má tato ekonomika vhodné podmínky a dobrý potenciál pro růst. Na druhou stranu, od té doby co se tato ekonomika po mnoho let potýkala s dvojnásobnou mírou inflace, několik odvětví ekonomiky čelí vážným problémům. Jedním z těchto sektorů je monetární síť a zvláště komerční banky. Předmětná studie má za cíl analyzovat finanční obchodní plán jedné z nějvětších komerčních bank v Íránu (banky Pasargad) na základě analýzy odchylek účetních výkazů v letech 2014 a 2015 (rozpočtové versus skutečné výsledky), analýzy poměru a komparace aktuálních výsledků dvou roků společně s poskytnutím SWOT analýzy bank a jejich ekonomického, politického a provozního prostředí. Výsledky naznačují, že existují významné odchylky mezi skutečnými výsledky a plánovanými výkazy za oba roky a ačkoliv tato odlišnost je příznívá v obecných aspektech jako jsou celková aktiva, čistý zisk nebo peněžní tok, tak důkladným prověřením položek finačních výkazů zjistíme množství velikých nežádoucích mezer, které se týkají nejen výkonu vedení ale také proměnlivosti íránského trhu a bankovního průmyslu. Na základě srovnání skutečných výsledků z roku 2015 s rokem 2014 došlo k výraznému snížení ziskovosti, ROA a ROI.

Abstract: In the few past years the economy of Iran has been released from captivity of inordinate inflation rates (bigger than 40%) and reached economic growth of bigger than 8% from -7%. Therefore, this economy has appropriate condition and good potential to growth. On the other hand, since this economy has been frayed with double digit inflation rates for many years, several parts of it face with serious problems. One of this sectors is monetary network and especially commercial banks. This study aims to analysis the financial business plan of one of the biggest commercial banks of Iran (Pasargad bank) by variance analysis of financial statements of 2014 and 2015 (budgeted vs. actual results), ratios analysis and comparing actual results of two years together along with providing SWOT Analysis of bank and its economic, political and operational environments. The results imply that there is significant variance between actual results and projected statements for both years and although this variance is favorable in general aspects such as total assets, net profit or net cash flow, but inspecting scrupulously the financial statements items, we find number of undesirable huge gaps which pertain to not only management performance but also the volatility of market of Iran and banking industry. Comparing the actual results of 2015 with 2014, remarkable decrease in profitability, ROA and ROI.

Keywords: Business Plan, Financial Analysis, Financial Statement, Balance sheet, Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement, Financial Ratios, ROA, ROE, SWOT, Commercial Bank, Bank Performance

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 05:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz