Jiří Talášek

Disertační práce

Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel

Crosswalk placement in relation to vehicle transmission speed
Anotace:
Účelem vypracované disertační práce s názvem „Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel“ je zhodnocení okamžité rychlosti vozidel projíždějících úsekem, ve kterém se vyskytuje, anebo je plánovaná výstavba přechodu pro chodce, případně místa pro přecházení nebo přejezdu pro cyklisty přes pozemní komunikaci. Hodnota maximální dovolené rychlosti v obci je v České republice …více
Abstract:
The purpose of the dissertation entitled "Crosswalk placement in relation to vehicle transmission speed" is the evaluation of the instantaneous speed of the vehicles passing through the stretch in which it is located or the planned pedestrian crossing or place for crossing or crossing point for cyclists via the road . The value of the maximum allowed speed in the Czech Republic is set at 50 km/h, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2018
  • Vedoucí: Miloslav Řezáč
  • Oponent: Ludvík Vébr, Ivana Olivková, Daniela Ďurčanská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Doktorský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství

Práce na příbuzné téma