Jiří Talášek

Doctoral thesis

Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel

Crosswalk placement in relation to vehicle transmission speed
Abstract:
Účelem vypracované disertační práce s názvem „Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel“ je zhodnocení okamžité rychlosti vozidel projíždějících úsekem, ve kterém se vyskytuje, anebo je plánovaná výstavba přechodu pro chodce, případně místa pro přecházení nebo přejezdu pro cyklisty přes pozemní komunikaci. Hodnota maximální dovolené rychlosti v obci je v České republice …more
Abstract:
The purpose of the dissertation entitled "Crosswalk placement in relation to vehicle transmission speed" is the evaluation of the instantaneous speed of the vehicles passing through the stretch in which it is located or the planned pedestrian crossing or place for crossing or crossing point for cyclists via the road . The value of the maximum allowed speed in the Czech Republic is set at 50 km/h, but …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 12. 2018
  • Supervisor: Miloslav Řezáč
  • Reader: Ludvík Vébr, Ivana Olivková, Daniela Ďurčanská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Doctoral programme / field:
Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství

Theses on a related topic