Adam Hruška

Master's thesis

Čištění odpadních vod v chemických závodech

Waste Water Treatment in Chemical Plants
Abstract:
Říční voda odebíraná z recipientu je v chemických závodech klíčovou vstupní surovinou pro většinu výrobních procesů. V průběhu výrobních procesů je znečištěna různými odpadními látkami. Odpadní vody z jednotlivých provozů jsou v závodech čištěny, přičemž se jedná zejména o kyselé odpadní vody, které jsou neutralizovány na neutralizační stanici a o vody z ostatních provozů, které jsou čištěny na biologické …more
Abstract:
River water taken from the recipient is a key input ingredient in chemical plants for most manufacturing processes. It is contaminated with various waste materials during production processes. The wastewater from divisions is cleaned in plants, in particular acid waste water is neutralized at the neutralization station and water from other divisions is cleaned at biological wastewater treatment plants …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Silvie Heviánková
  • Reader: Petra Markech

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava