Lukáš Kroupa

Bakalářská práce

Tlačná stanice výtlačného stroje koksárenské baterie

Coking Battery Extruder Press Station
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem tlačné stanice pro koksárenskou baterii. V úvodu je popsána výroba koksu, její základní technologické kroky, a druhy koksárenských baterií. Na základě vypočtené výtlačné síly pro koksový hranol, je dimenzována výtlačná tyč, včetně jejích komponent. Pro výtlačnou tyč je poté navrhnuto vedení tyče uvnitř výtlačného stroje. V závěru je navrhnuta pohonná jednotka, včetně …více
Abstract:
Bachelor's thesis with a request for the design of a pressure station for a coke oven battery. The introduction describes the production of coke, its basic technological steps and types of coke oven batteries. Based on the possibility of the discharge force for the coke prism, the discharge rod, including the component, is dimensioned. A rod guide inside the extruder is designed for the extrusion rod …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Jiří Struž
  • Oponent: Lukáš Hruzík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma