Filip Ciahotný

Diplomová práce

Udržitelné město - Opava Kylešovice, Centrum lokální komunity

Sustainable city - Opava Kylešovice, Local community center
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ve stanoveném rozsahu možnostmi přístupu k řešení udržitelnosti centra městského obvodu Opavy – Kylešovic. Práce přistupuje k území urbanistického ohniska, kde se střetávají hlavní městské komunikace a dva světy definované pozůstatkem původní historické návsi a panelového sídliště na druhé straně ulice. Cílem práce bylo navrhnout takový urbanistický přístup a architektonický …více
Abstract:
The thesis deals with the specified range capabilities approach to addressing the sustainability of the center city district of Opava - Kylešovice. Work approaches to urban areas the focus where the clash main city roads and the two worlds defined historical remains of the original village and housing estate on the other side of the street. The aim was to propose such an approach urban and architectural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Bindr
  • Oponent: Pavel Nasadil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství