Kristýna BLAHETOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy, konstrukce pohlavní identity a transsexualita jako ukazatel nestability pohlavní bipolarity.

Gender stereotypes, the construction of sexual identity, and transsexuality as an indicator of instability of sexual bipolarity.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem genderové problematiky a transsexuality. V této práci jsou tak ilustrovány způsoby, jakými je gender konstruován v každodenních interakcích, a navíc je zde kladena otázka, jakými způsoby a jakými principy jsou překračovány kategorie genderových stereotypů. Na základě této otázky analyzuji fenomén transsexuality, který zde slouží jako klíč k poodhalení genderové …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealt with the analysis of gender issues and transsexuality. Thus the ways gender is constructed in everyday interactions are illustrated in this paper, and furthermore, a question about ways and principles the categories of gender stereotypes are exceeded is laid in this work. Hence I analyze the phenomenon of transsexuality on the basis of this question, whereas transsexuality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHETOVÁ, Kristýna. Genderové stereotypy, konstrukce pohlavní identity a transsexualita jako ukazatel nestability pohlavní bipolarity.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/