Theses 

Analýza pracovnej záťaže – Mgr. Veronika Barancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Barancová

Diplomová práce

Analýza pracovnej záťaže

Work Related Stress Analysis

Abstract: The main goal of this diploma thesis was to perform a detailed analysis of work related stress in a selected software company. This study defines the most common stressors within the company and its various departments and examines the relationship between personal characteristics (type A behavior, locus of control, coping), perceived work related stress, work satisfaction and stress. We assumed that low level of autonomy in work activities is associated with higher work related stress and that high work related stress affects employee’s tendency to leave the company and is also related to the perceived quality of psychological and physiological health. We were also interested in the relationship between socio-demographic variables, work related variables and work related stress. The study involved 84 participants (48% of all contacted IT company employees), who completed an online questionnaire. The questionnaire – Work Related Stress Questionnaire, was an adaptation of two well-known methods (Occupational Stress Indicator and Self-Reported Work Stress Scale) with additional items based on personal semi-structured interviews with the company employees. There were 7 main stressors identified within the company and its departments. These involved unexpected events affecting regular time schedule, amount of time spent at work, time pressure, amount of red tape required to get a job done, environmental disturbances, work failure and working despite suffering from an illness. The results showed that individuals who experience higher level of work related stress are less satisfied at work, perceive their psychological and physiological health as compromised and they also show higher tendency to leave the company. The intention to leave the company is mostly associated with the perception of no perspective carrier growth, the feeling of being undervalued, ambiguity about responsibilities and the amount of red tape. The results also brought evidence for the proposed relationship between insufficient control and high work related stress. Individuals with external locus of control and with palliative, emotionally oriented coping showed increased level of work related stress. There was no statistically significant relationship found between type A behavior, the amount of work related stress, social support and perceived work stress. Similarly, there was no statistically significant relationship found between selected socio-demographic variables, work related variables and work related stress. Based on these results, we formulated suggestions for possible interventions leading to work related stress decrease and prevention.

Abstract: Cieľom diplomovej práce bolo vykonať podrobnú analýzu pracovnej záťaže v konkrétnej softvérovej organizácii. V rámci analýzy sme definovali najčastejšie sa vyskytujúce stresory pre organizáciu ako celok, ako aj pre jednotlivé oddelenia a zisťovali sme vzťahy medzi osobnostnými charakteristikami (správanie typu A, locus of control, coping) a vnímaním pracovnej záťaže a medzi pracovnou spokojnosťou a záťažou. Predpokladali sme tiež, že nízka autonómia pri vykonávaní pracovných činností súvisí s vyššou pracovnou záťažou, a že vysoká pracovná záťaž súvisí s úvahami zamestnancov o odchode z organizácie a subjektívne vnímanou kvalitou ich psychického a fyzického zdravia. Nakoniec nás zaujímali súvislosti medzi niektorými socio-demografickými premennými a premennými týkajúcimi sa zamestnania a pracovnou záťažou. Výskumu sa zúčastnilo 84 osôb, ktoré tvorili 45% celkového počtu zamestnancov IT firmy, ktorým bol online dotazník odoslaný. Pre účely výskumu bol vytvorený vlastný dotazník – Dotazník pracovnej záťaže, ktorý vychádza z dvoch známych zahraničných metód (Occupational Stress Indicator a Self-Reported Work Stress Scale) a poznatkov, ktoré sme získali individuálnymi pološtruktúrovanými rozhovormi so zamestnancami organizácie. Nečakané udalosti, ktoré narušujú pôvodný časový plán, množstvo času stráveného v práci, časový tlak, množstvo byrokracie, rušivý vplyv okolia, pocit nezdaru pri práci a vykonávanie práce i počas choroby, predstavujú 7 najvýznamnejších stresorov v organizácii, ktoré sa ukazujú i naprieč jednotlivými oddeleniami. Zistili sme, že osoby, ktoré subjektívne prežívajú vyššiu mieru pracovnej záťaže, sú v práci menej spokojné, vnímajú zhoršenie psychického i fyzického zdravia a uvažujú častejšie o odchode z organizácie. Pritom na odchod z organizácie má vplyv predovšetkým pocit stagnácie kariéry, nedocenenie pracovných kvalít, neurčitosť ohľadom zodpovednosti a množstvo byrokracie. Výsledky tiež potvrdili predpokladanú súvislosť medzi nízkou autonómiou a vysokou pracovnou záťažou. Osoby s externým locus of control a osoby, u ktorých prevažuje paliatívny, na emócie zameraný coping, vykazujú vyššie hodnoty u pracovnej záťaže. Medzi správaním typu A a pracovnou záťažou a sociálnou oporou a pociťovaným stresom v práci, sme nenašli žiaden štatisticky významný vzťah. Podobne nebol zistený štatisticky významný vzťah ani medzi vybranými socio-demografickými premennými a premennými týkajúcimi sa zamestnania a pracovnou záťažou. Na základe zistených výsledkov sme v závere práce formulovali návrhy možných opatrení k zníženiu pracovnej záťaže a jej prevencii pre organizáciu.

Klíčová slova: stres, pracovná záťaž, IT personál, správanie typu A, locus of control, coping, pracovná spokojnosť, stres a zdravie, stress, work related stress, IT personnel, type A behavior, job satisfaction, stress and health

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 21:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz