Mgr. et Mgr. Pavlína Šíblová

Bachelor's thesis

Sprejerství - seberealizace versus vandalismus

Graffiti – self realisation or vandalism
Abstract:
Tato bakalářská práce se snaží přiblížit subkulturu sprejerů z více perspektiv. Cílem práce je zmapovat a co nejvíce poznat subkulturu sprejerů, jejich motivaci a potřeby, způsob vyjadřování postojů a rizikovost jejich chování, proniknout do struktury skupiny a skupinové dynamiky. Nejprve je v práci popsána teorie a úskalí dospívání, především vliv skupiny a rodičů na jedince. Následuje teorie získání …more
Abstract:
This Bachelor thesis tries to approach the graffiti subculture from multiple perspectives. An aim of the thesis is to describe and to identify as much of the graffiti subculture. Motivation and needs of the writers, the way of expressing their attitudes and the risk of their behavior, to penetrate into the group structure and dynamics are distinguished. First theory and difficulties of adolescence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education

Theses on a related topic