Mgr. et Mgr. Pavlína Šíblová

Bachelor's thesis

Sprejerství - seberealizace versus vandalismus

Graffiti – self realisation or vandalism
Anotácia:
Tato bakalářská práce se snaží přiblížit subkulturu sprejerů z více perspektiv. Cílem práce je zmapovat a co nejvíce poznat subkulturu sprejerů, jejich motivaci a potřeby, způsob vyjadřování postojů a rizikovost jejich chování, proniknout do struktury skupiny a skupinové dynamiky. Nejprve je v práci popsána teorie a úskalí dospívání, především vliv skupiny a rodičů na jedince. Následuje teorie získání …viac
Abstract:
This Bachelor thesis tries to approach the graffiti subculture from multiple perspectives. An aim of the thesis is to describe and to identify as much of the graffiti subculture. Motivation and needs of the writers, the way of expressing their attitudes and the risk of their behavior, to penetrate into the group structure and dynamics are distinguished. First theory and difficulties of adolescence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education

Práce na příbuzné téma