David Neuman

Bakalářská práce

Turistický potenciál vybraných lokalit po těžbě nerostných surovin (Těšínské Slezsko)

Tourist Potential of Selected Localities after Mining (Těšín Silesia region)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na těžbu nerostných surovin, která ovlivnila biodiverzitu krajiny Těšínského Slezska. Zpracované téma se věnuje vzájemným vztahům mezi živou a neživou přírodou v místě bývalých lomů, štěrkoven, dolů, vrtů a jiných artefaktů po těžbě nerostných surovin. Tato práce se člení na čtyři části. První část se zabývá současnými trendy a přístupy v cestovním ruchu, dále nejatraktivnějšími …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on mining of mineral resources that has influenced the biodiversity of Těšín Silesia region. The elaborated theme deals with coexistence between living and non-living nature in the place of the former quarries, gravel pits, mines, wells and other mining remains. This thesis is divided into four parts. The first part deals with current trends and approaches in tourism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Jiří Mališ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava