Theses 

Turistický potenciál vybraných lokalit po těžbě nerostných surovin (Těšínské Slezsko) – David Neuman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Neuman

Bakalářská práce

Turistický potenciál vybraných lokalit po těžbě nerostných surovin (Těšínské Slezsko)

Tourist Potential of Selected Localities after Mining (Těšín Silesia region)

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na těžbu nerostných surovin, která ovlivnila biodiverzitu krajiny Těšínského Slezska. Zpracované téma se věnuje vzájemným vztahům mezi živou a neživou přírodou v místě bývalých lomů, štěrkoven, dolů, vrtů a jiných artefaktů po těžbě nerostných surovin. Tato práce se člení na čtyři části. První část se zabývá současnými trendy a přístupy v cestovním ruchu, dále nejatraktivnějšími možnostmi cestovního ruchu na území Těšínska. Další část práce se věnuje těžbě nerostných surovin na území Těšínského Slezska. Následující kapitola popisuje konkrétní geologické lokality a jejich zhodnocení z hlediska cestovního ruchu. V závěrečné části je uvedeno několik konkrétních návrhů na podporu cestovního ruchu na vybraných geologických lokalitách. Cílem této práce je poukázat nejen místním lidem místa po těžbě nerostných surovin a zhodnotit jejich potenciál z hlediska turistického ruchu.

Abstract: This bachelor thesis focuses on mining of mineral resources that has influenced the biodiversity of Těšín Silesia region. The elaborated theme deals with coexistence between living and non-living nature in the place of the former quarries, gravel pits, mines, wells and other mining remains. This thesis is divided into four parts. The first part deals with current trends and approaches in tourism and the most attractive forms of tourism in the area of Těšín. Another part of the thesis deals with mining of minerals in Těšín Silesia region. The following chapter describes particular geological locations and their assessment from the view of tourism. In the final part there are specific proposals for tourism support in selected geological locations. The aim of this thesis is to point out the locals and enthusiastic tourists of places that were used for mining of mineral resources and to evaluate their potential from the view of tourism.

Klíčová slova: Těšínské Slezsko, geologie, nerostná surovina, těžba, lom, příroda, cestovní ruch

Keywords: Těšín Silesia region, geology, mineral resources, mining, quarries, nature, tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Jiří Mališ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz