Kateřina Kavková

Bachelor's thesis

Analýza turistického potenciálu obce Lužice (Mostecko)

Analyzing the Tourist Potential in the Area of Lužice Village (Most District)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných aspektů území obce Lužice u Mostu a jejího bezprostředního okolí. Obsahuje zejména přírodní a sociokulturní charakteristiky oblasti, věnuje pozornost maloplošným chráněným územím, která jsou součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a současným trendům v této oblasti. Zaměřuje se zejména …more
Abstract:
The bachelor work occupies with chosen aspects of an area of the village Lužice by Most and its immediate surroundings. It includes especially natural, social and cultural characteristics of the region. It pays an attention to protected small-areas which are parts of the nature conservation area České středohoří. Theoretical part is dedicated to the tourism issue and to the current trends in this field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Jiří Kupka
  • Reader: Beáta Gibesová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava