Bc. Doman Kučera

Bakalářská práce

Původ a motivace vzniku šachové terminologie v češtině

The origin and motivation for the creation of the chess terminology in Czech
Anotace:
Práce se zabývá etymologickou analýzou lexémů ze sémantického hnízda šachy a charakteristikou míry vlivu cizích jazyků na české lexikum v rámci tohoto hnízda. Důraz je kladen především na staročeskou šachovou terminologii. Práce je rozdělena na část historickou a etymologickou.
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the etymological analysis of the lexemes from the semantic field chess and on the characterization of the influence of foreign languages on the Czech terminology within this field. Emphasis is placed on the Old Czech chess terminology. The thesis is divided into historical and etymological part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta