Bc. Kristýna Hriadelová

Diplomová práce

Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku mezi lety 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy

Transformation of the Visual Identity of Goose on a String Theatre between 1993–2013: Visual Identity as a part of Aesthetic Education
Anotace:
Práce Proměny vizuální identity Divadla Husa na provázku 1993–2013 aneb vizuální identita jako součást estetické výchovy, jakožto práce navazující na bakalářskou práci Současný brněnský divadelní plakát 2000–2013: formální a obsahové aspekty se stálým zřetelem k humoru, hravosti a ornamentu, si vytkla za cíl zaměřit tentokrát pozornost na všechny prvky vizuální identity vybraného divadla - Divadla …více
Abstract:
Work Transformation of the Visual Identity of Goose on a String Theatre between 1993–2013: Visual Identity as a part of Aesthetic Education, as the work related to bachelor work Contemporary Brno theatre poster 2000–2013: formal and content aspects with permanent regard to humor, playfulness and ornament, has as its aim to focus attention on all elements of the corporate indetity of particular theater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta