Martina Brožovičová

Bakalářská práce

Informovanost matek o péči o novorozence na JIRP a IMP

Awareness of Mothers about Caring for a Newborn at JIPR and IMP
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce osvětluje problematiku péče o předčasně narozené děti, popisuje fyziologického novorozence a nezralé novorozence. Problematika předčasně na-rozených novorozenců, základní projevy nezralosti novorozenců, možné problémy před-časně narozených dětí. Dále popisuje chod novorozeneckých oddělení JIRP a IMP, mož-nosti zapojení rodičů do ošetřovatelského procesu v péči o předčasně …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis illuminates the issue of care for preterm infants, describes the physiological newborn and the immature newborn. Problems of premature newborns, basic manifestations of neonatal infarction, possible problems of preterm births. It also describes the operation of the neonatal departments of JIRP and IMP, the possibilities of involving parents in the nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Králíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brožovičová, Martina. Informovanost matek o péči o novorozence na JIRP a IMP. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe