Nikol Incédi

Diplomová práce

Komparativní analýza současné finanční krize a Grűnderské krize z 19. století

Comparative analysis of the current financial crisis and the Grunder crisis in 19th century
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provést komparativní analýzu současné světové finanční krize v letech 2008 – 2009 a Grűnderské krize z 19. století, která vznikla v Rakousku a v Německu. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitola je úvod a pátá závěr. Druhá kapitola nazvaná teorie finančních krizí se nejdříve věnuje pojmu finanční krize. Dále jsou blíže popsány jednotlivé druhy …více
Abstract:
Creating a comparative analysis between the global financial crisis in 2008-2009 and the Grűnder crisis originated in the 19th century in Austria and Germany is the general objective of the thesis. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction and the fifth chapter is a conclusion. The second chapter is called the theory of financial crises. The theory of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Karel Hlaváček
  • Oponent: Aleš Lokaj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava