Marek Muzikant

Diplomová práce

Návrh světelného řízení pro vybranou křižovatku

Control Plan Proposal for Selected Intersection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem světelného řízení na křižovatce, která se nachází v Mikulovicích u Jeseníku. Práce se skládá z několika částí. Teoretická část je věnována popisu křižovatek, signálnímu plánu a popisu metody saturovaného toku. Praktická část obsahuje analýzu dat potřebných pro provedení návrhu, samotný návrh světelného řízení. Dále je v diplomové práci uveden výpočet pomocí metody …více
Abstract:
This master thesis deals with the design of light control on an intersection, which is located in Mikulovice, near Jeseník. The thesis consists of several parts. The theoretical part is dedicated to description of the intersections, to the signal plan and to the description of the method of saturation flow. The practical part includes the analysis of data needed to conduct the design, and the design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Filip Tresler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie