Bc. Kamila Říhová

Master's thesis

Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma

Types of Contracts Under Previous Czech Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll), Commercial Code (Act. No. 513/1991 Coll.) and These Contracts Under the New Czech Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.) - Default Rule, Mandatory Provision, Written Form
Abstract:
Cílem této diplomové práce je komparace soukromého občanského práva podle staré úpravy dané především občanským zákoníkem a hospodářským zákoníkem ve srovnání s novým občanským zákoníkem (NOZ). Práce je zaměřena na ověření pravdivosti hypotézy H: V nové právní úpravě podle NOZ je posílena ochrana slabší strany závazku. Proto je podrobně zkoumán institut slabší smluvní strany a na příkladech spotřebitelské …more
Abstract:
The purpose of this diploma thesis is the comparison of private civil law according to the old regulation given above all by the Civil Code and the Economic Code, in comparison with the new Civil Code (NOZ). The thesis concentrates on verifying the hypothesis H: in the new legal regulation according to NOZ the protection of the weaker side of the obligation is strengthened.Therefore, the institute …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Libor Čihák
  • Reader: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Legal Aspects in Business