Theses 

Zhodnocení ekonomických a knihovnických ukazatelů krajských vědeckých knihoven v ČR – Radka Šenfeldrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Radka Šenfeldrová

Bakalářská práce

Zhodnocení ekonomických a knihovnických ukazatelů krajských vědeckých knihoven v ČR

Evaluation of Economic and Library Indicators of Regional Research Libraries in the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce, Zhodnocení ekonomických a knihovnických ukazatelů krajských vědeckých knihoven v ČR, se zabývá srovnáním vybraných ukazatelů u krajských vědeckých knihoven v ČR. Z vybraných ukazatelů se jedná o příspěvek zřizovatele, výdaj na nákup knihovního fondu, registrovaní uživatelé a knihovní fond. Zároveň jsou také srovnány celkové výdaje krajů na kulturu a veřejné knihovnické a informační služby krajských knihoven se standardem veřejných knihovnických a informačních služeb. Teoretická část práce je zaměřena, z důvodu krajských knihoven jakožto veřejných institucí, na veřejný sektor a jeho členění. Dále pak na kulturu a především financování kultury. Poté je přiblíženo české knihovnictví z pohledu dějin, legislativy, rozdělení knihoven a dalšího možného financování knihoven. V analytické části práce je o každé krajské knihovně krátce pojednáno a zmíněné ukazatele jsou charakterizovány a získaná data jednotlivých krajských knihoven rozebrána. Krajské vědecké knihovny jsou z daného srovnání jednotlivých ukazatelů zhodnoceny.

Abstract: Bachelor thesis, Evaluation of Economic and Library Indicators of Regional Research Libraries in the Czech Republic, deals with the comparison of selected indicators of regional research libraries in the Czech Republic. The selected indicators include the contribution of the founder, the purchase cost of the library, registered users and the library fund. At the same time, the total expenditures of regional municipalities on culture and public librarian and information services of regional libraries are compared with the standard. The theoretical part of the thesis is focused, due to regional libraries as public institutions, on the public sector, culture and funding of the culture. Then, the Czech librarianship is approached from the point of view of history, legislation, the division of libraries and other possible funding of libraries. In the analytical part of the thesis, each regional library is discussed and the above mentioned indicators are characterized and the data obtained from individual regional libraries are analyzed. The regional scientific libraries are evaluated from a given comparison of individual indicators.

Klíčová slova: Veřejná sektor, kultura, krajské knihovny, příspěvek zřizovatele, knihovní fond, registrovaní uživatelé

Keywords: public sector, culture, regional libraries, founder contribution, library fund, registered users

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 03:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz