Jakub Kunčický

Bakalářská práce

Situační prevence kriminality ochrany seniorů

Situation prevention criminality wardships fathers
Anotace:
Provést charakteristiky prostorů a faktorů ovlivňující vnímání bezpečí seniory, popsat druh, místo a okolnosti kriminality páchané na seniorech, procesem posuzování rizik identifikovat, analyzovat její kritická místa, navrhnout účinné změny situační prevence kriminality vedoucí k minimalizaci kriminogenních podmínek protiprávního jednání páchaného na seniorech.
Abstract:
Perform characteristics of areas and factors influencing the perception of the security of the wardships fathers, to describe the type, location and circumstances of the crime committed against seniors, the risk assessment process to identify, analyze its critical points, propose effective changes situational crime prevention to minimize criminogenic conditions infringement against seniors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku