Theses 

Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku – Marie LEINEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Marie LEINEROVÁ

Diplomová práce

Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku

Dental prevention and dental hygiene by the children of younger school age in dependence of the nutrition in the infantile age.

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na stomatologickou prevenci a dentální hygienu u dětí mladšího školního věku. Průzkum informovanosti rodičovské veřejnosti v otázkách prevence a zubní hygieně prokázal, že většina dětí navštěvuje se svými rodiči zubního lékaře dvakrát ročně za účelem preventivní prohlídky, ale zároveň by většina rodičů uvítala návrat ke skupinovým preventivním prohlídkám v zubních ordinacích, které byly před reformou stomatologické péče v České republice běžné. Výsledky sebehodnocení v průzkumu informovanosti pedagogů v otázkách zubního zdraví ukazují, že vědomosti pedagogů jsou , dle jejich sdělení, na dobré úrovni. Pedagogové na I. stupni základních škol zapojili své žáky do některého z preventivních programů, jehož obsahem je právě výchova k zubnímu zdraví. Zvláštní pozornost v této práci je věnována také kojení a vlivu kojení na výskyt zubního kazu. Výsledky tohoto průzkumu však neprokázaly, že dlouhodobé, protahované zejména noční kojení má vliv na častější výskyt zubního kazu u dětí. Na základě výsledků průzkumů byly zformulovány závěry a doporučení pro rodiče a pedagogickou praxi.

Abstract: This diploma thesis is focused on dental prevention and hygiene in childern of primary school age. A survey of parental awareness in the question of prevention and dental hygiene shows that most children visit a dentist with their parents twice a year because of preventive inspection but the survey shows one more interesting thing. It is that a lot of parents would like to restore regular group preventive inspections which were common before the dental care reform in the Czech Republic. The results of self-awareness in a survey of teachers in matters of dental health show that knowledge of teachers are good. The teachers especially at primary elementary schools involve their students in one of the preventive program which is focused on the education for dental health. Special attention in this diploma thesis is dedicated to breast - feeding and its effect on dental caries formation. The results of this survey do not show that long - term especially night breast - feeding affects the higher incidence of dental caries in childern. On the basis of the survey results were formulated findings and recommendations for parents and teaching practice.

Klíčová slova: anatomie a fyziologie zubu, prevence, dentální hygiena, pomůcky dentální hygieny, informovanost pedagogů, preventivní programy, kojení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LEINEROVÁ, Marie. Stomatologická prevence a dentální hygiena u dětí v období školního věku v závislosti na výživě v kojeneckém věku. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz