Theses 

Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci – Zbyněk Čelinský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Zbyněk Čelinský

Bakalářská práce

Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci

Ethics of Employment Relationships in Selected Company

Anotace: Bakalářská práce na téma „Etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na podnikovou etiku v zaměstnaneckých vztazích a působení neetického chování na pracovišti ve společnosti DEC-PLAST s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Mezi tyto pojmy patří etika a její základní přístupy, morálka, zdroje etického uvažování a jednání, podnikatelská etika a prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Největší pozornost je věnována problematice neetického chování na pracovišti. Praktická část se věnuje analýze údajů získaných z navrácených, vyplněných a pro výzkum použitelných dotazníků, které byly rozdány všem pracovníkům v sídle společnosti DEC-PLAST s.r.o. v Příboře. Na základě vyhodnocení údajů jsou navržena doporučení pro zjištěné nedostatky, která by měly vést k jejich odstranění. Bakalářská práce je potenciálně přínosem pro společnost DEC-PLAST s.r.o.

Abstract: The thesis "Ethics in Employee Relations in a Selected Organization" focuses on business ethics in employee relations and on the impact of unethical behavior in the workplace at the DEC-PLAST s.r.o. company. The theoretical part explains the basic concepts related to the thesis’ topic. These concepts include ethics and its basic approaches, morality, the sources of ethical thinking and behavior, business ethics and environment, health and safety at work. The greatest attention is devoted to the issue of unethical behavior in the workplace. The practical part deals with the analysis of data obtained from questionnaires filled out by all employees at the DEC PLAST s.r.o. company's headquarters in Příbor. Based on the data evaluation, a series of recommendations have been offered to optimize the ascertained shortcomings. It is believed that DEC-PLAST s.r.o. will benefit from this thesis.

Klíčová slova: Etika, Morálka, Zaměstnanecký vztah, Mobbing, Diskriminace, Sexuální obtěžování, Dotazník

Keywords: Ethics, Morality, Employment Relations, Mobbing, Discrimination, Sexual Harassment, Questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Martin Černek
  • Oponent: Věra Vašíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz